Swedish Language/Declensions


The Swedish ski resort Åre


More Irregular Declensions

edit

Irregular nouns type 2.4a.2 (-on)

ett öga, flera ögonan eye, several eyes
ett öra, flera örona ear, several ears

Irregular nouns type 1.3a.3 (-änger)

en stång, flera stängera pole/rod, several poles/rods
en tång, flera tängera pair of tweezers, several pairs of tweezers

Irregular nouns type 1.5c (-öss)

en mus, flera mössa mouse, several mice
en lus, flera lössa louse, several lice
 
En gås

Irregular nouns type 1.5c.2 (-äss)

en gås, flera gässa goose, several geese

Irregular nouns type 1.5c.3 (-än)

en man, flera mäna man, several men

Irregular nouns type 1.3a.5 (-ätter)

en natt, flera nättera night, several nights

Irregular nouns type 1.3a.5 and 1.3a.6 (-ötter)

en nöt, flera nöttera nut, several nuts
en rot, flera röttera root, several roots

Irregular nouns type 1.3a.8 (-äder)

en stad, flera städera town, several towns

Irregular nouns type 1.5b.2 (-öder)

en broder / en bror, flera brödera brother, several brothers

Irregular nouns type 1.2d.2 (-ödrar)

en moder / en mor, flera mödrara mother, several mothers

Irregular (borrowed English declension) of nouns type 1.9c (-s) (slang declension)

ett kvinns, flera kvinnsa woman, several women (not slang: flera kvinnor)
ett gubbs, flera gubbsa man, several men (not slang: flera gubbar)
ett gumms, flera gummsa woman, several women (not slang: flera gummor)


Declension table

edit

Use this table for reference when learning new Swedish nouns.

Declensionsing indefiniteplur indefinitesing definiteplur definiteTranslationDescription
1.1aen tavlaflera tavlorden tavlande här tavlornaa paintingplain 1:st decl.
1.1ben vågflera vågorden vågende här vågornaa wave
1.1cen toffelflera tofflorden toffelnde här tofflornaa slipper
1.2aen bilflera bilarden bilende här bilarnaa carplain 2:nd decl.
1.2a.1en stamflera stammarden stammende här stammarnaa tribe
1.2ben stegeflera stegarden stegende här stegarnaa ladder
1.2cen vinkelflera vinklarden vinkelnde här vinklarnaan angle (geometrical)
1.2den förälderflera föräldrarden föräldernde här föräldrarnaa parent
1.2d.2en moder/en morflera mödrarden modernde här mödrarnaa mother
1.2d.3en dotterflera döttrarden dotternde här döttrarnaa daughter
1.2een ökenflera öknarden öknende här öknarnaa desert
1.3aen rättflera rätterden rättende här rätternaa plateplain 3:rd decl.
1.3a.1en vänflera vännerden vännende här vännernaa friend
1.3a.2en sonflera sönerden sonende här sönernaa son
1.3a.3en stångflera stängerden stångende här stängernaa rod
1.3a.4en handflera händerden handende här händernaa hand
1.3a.5en nattflera nätterden nattende här nätternaa night
1.3a.6en nötflera nötterden nötende här nötternaa nut
1.3a.7en rotflera rötterden rotende här rötternaa root
1.3a.8en stadflera städerden staden/den stande här städernaa town
1.3a.9en regelflera reglerden regelnde här reglernaa rule
1.3a.10en sägenflera sägnerden sägnende här sägnernaa legend</t
2.3bett partiflera partierdet partietde här partiernaa party (political)also 3:rd decl.
2.3b.2ett landflera länderdet landetde här ländernaa land
2.4aett äppleflera äpplendet äppletde här äpplenaan appleplain 4:th decl.
2.4a.2ett ögaflera ögondet ögatde här ögonenan eye
2.5aett trädflera träddet trädetde här trädena treeplain 5:th decl.
2.5a.2ett tempelflera tempeldet templetde här templena temple
2.5a.3ett väderflera väderdet vädretde här vädrena weather
1.5ben ägareflera ägareden ägarende här ägarnaan owneralso 5:th decl.
1.5b.2en broder/en brorflera bröderden brodernde här brödernaa brother
1.5b.3en fader/en farflera fäderden fadernde här fädernaa father
1.5cen musflera mössden musende här mössena mouse
1.5c.2en gåsflera gässden gåsende här gässena goose
1.5c.3en manflera mänden mannende här männena male
1.6aen vikarieflera vikarierden vikariende här vikariernaa deputyplain 6:th decl.
2.6bett fängelseflera fängelserdet fängelsetde här fängelsernaa prison
2.7aett centrumflera centradet centrumetde här centrumena centreborrowed Latin -um -a
1.7ben examenflera examinaden examende här examinaan examborrowed Latin -en -ina
2.7cett pronomenflera pronominadet pronominetde här pronomenena pronoun
2.8aett stadiumflera stadierdet stadietde här stadiernaa stateborrowed Latin -ium
2.8bett museumflera museerdet museetde här museernaa museumborrowed Latin -eum
1.9aen browserflera browsersden browsernde här browsernaa browserborroved English decl.
2.9bett fanflera fansdet fansetde här fansena fan
2.9cett kvinnsflera kvinnsdet kvinnsetde här kvinnsena woman (slang)
1.10aen alumnflera alumniden alumnende här alumnernaan alumnusBorrowed latin -i

Exercises

edit

Translate into English
1. Jag har inte sovit på två nätter.
2. Bröderna har köpt en segelbåt till sommaren.
3. Har ni sett några spår av möss här?
4. Ägarna till bolaget var inte överens.
5. Museet stänger klockan fem.

Translate into Swedish
6. Which countries have you been to in Europe?
7. The kid had opened her eyes and started to move.
8. This town isn't big enough for us.
9. The nuts left in the bowl are impossible to open.
10. Many persons have contributed to this wiki.

Answers