Swedish Language/Irregular VerbsGroups of irregular verbs

edit

4a - vara

edit
att + infinitivpresensimperfektsupinumimperativTranslation
att varaärvarvaritvar!to be

4b - ha

edit
att + infinitivpresensimperfektsupinumimperativTranslation
att haharhadehaftha!to have

4c - ska

edit
att + infinitivpresensimperfektsupinumimperativTranslation
ska/skallskulleshall, should / will, would

4d - komma

edit
att + infinitivpresensimperfektsupinumimperativTranslation
att kommakommerkomkommitkom!to come
att ankommaankommerankomankommit-to arrive
att förekommaförekommerförekomförekommit-to exist
att omkommaomkommeromkomomkommit-to be killed, lose ones life

4e - skriva

edit
att + infinitivpresensimperfektsupinumimperativTranslation
att bli (bliva)blir (bliver)blevblivitbli!to be
att drivadriverdrevdrivitdriv!to run something/to drift
att fisafiserfesfisitfis!to fart
att skrivaskriverskrevskrivitskriv!to write
att rivariverrevrivitriv!to tear
att lidaliderledliditlid!to suffer
att ridariderredriditrid!to ride
att skridaskriderskredskriditskrid!to progress
att skrikaskrikerskrekskrikitskrik!to scream
att svikasvikersveksvikitsvik!to fail, to desert
att vridavridervredvriditvrid!to twist

4f - gå

edit
att + infinitivpresensimperfektsupinumimperativTranslation
att begåbegårbegickbegåttbegå!to commit something
att fåfårfickfåttfå!to get
att gågårgickgåttgå!to walk

4g - göra

edit
att + infinitivpresensimperfektsupinumimperativTranslation
att börabörbordebortbör!to ought to
att göragörgjordegjortgör!to do

4h - vinna

edit
infinitivpresensimperfektsupinumimperativTranslation
att bristabristerbrastbrustitbrist!to open up, begin
drickadrickerdrackdruckitdrick!to drink
finnafinnerfannfunnitfinn!to find
hinnahinnerhannhunnithinn!to keep up
rinnarinnerrannrunnitrinn!to flow
spinnaspinnerspannspunnitspinn!to spin
att sprickasprickersprackspruckitsprick!to crack
springaspringersprangsprungitspring!to run
utvinnautvinnerutvannutvunnit(utvinn!)to extract
vinnavinnervannvunnitvinn!to win

4i - ta

edit
att + infinitivpresensimperfektsupinumimperativTranslation
bedrabedrarbedrogbedragitbedra!to cheat on
dradrardrogdragitdra!to pull
slåslårslogslagitslå!to beat
tatartogtagitta!to take

4j - se

edit
att + infinitivpresensimperfektsupinumimperativTranslation
att förseförserförsågförsettförse!to supply
att inseinserinsåginsettinse!to realise
att sesersågsettse!to see

4k - le

edit
att + infinitivpresensimperfektsupinumimperativTranslation
att lelerloglettle!to smile

4l - skjuta

edit
att + infinitivpresensimperfektsupinumimperativTranslation
att sjungasjungersjöngsjungitsjung!to sing
att dugadugerdögdugitdug!to suffice
att ljugaljugerljögljugitljug!to lie
att sugasugersögsugitsug!to suck
att gjutagjutergötgjutitgjut!to cast
att njutanjuternjötnjutitnjut!to enjoy
att skjutaskjuterskötskjutitskjut!to push/to shoot

4m - lysa

edit
att + infinitivpresensimperfektsupinumimperativTranslation
att flygaflygerflögflugitflyg!to fly
att smygasmygersmögsmugitsmyg!to sneak
att flytaflyterflötflutitflyt!to float
att fnysafnyserfnösfnystfnys!to snort
att frysafryserfrösfryst/frusitfrys!to freeze
att lysalyserlöslystlys!to light
att nysanysernösnystnys!to sneeze
att rysaryserrösrystrys!to shiver
att rytaryterrötrytit/(rutit)ryt!to roar

4n - stå

edit
att + infinitivpresensimperfektsupinumimperativTranslation
beståbestårbestodbeståttbestå!to consist of, to last
förståförstårförstodförståttförstå!to understand
ståstårstodståttstå!to stand

4o - fara

edit
att + infinitivpresensimperfektsupinumimperativTranslation
att farafarforfaritfar!to go

4p - bära

edit
att + infinitivpresensimperfektsupinumimperativTranslation
att bärabärbarburitbär!to carry
att innebärainnebärinnebarinneburit(innebär!)to mean
att stjälastjälstalstulitstjäl!to steal

4q - vilja

edit
att + infinitivpresensimperfektsupinumimperativTranslation
att viljavillvillevelatvill!to want

4r - ligga

edit
att + infinitivpresensimperfektsupinumimperativTranslation
att liggaliggerlåglegatligg!to lie (down)

4s - lägga

edit
att + infinitivpresensimperfektsupinumimperativTranslation
att läggaläggerlalagtlägg!to lay, to put

4t - säga

edit
att + infinitivpresensimperfektsupinumimperativTranslation
att sägasägersasagtsäg!to say

4u - låta

edit
att + infinitivpresensimperfektsupinumimperativTranslation
att gråtagråtergrätgråtitgråt!to cry (weep)
att låtalåterlätlåtitlåt!to sound, to let
att förlåtaförlåterförlätförlåtitförlåt!to forgive
att tillåtatillåtertillättillåtittillåt!to permit

4v - äta

edit
att + infinitivpresensimperfektsupinumimperativTranslation
att ätaäteråtätität!to eat

4x - svära

edit
att + infinitivpresensimperfektsupinumimperativTranslation
att svärasvärsvorsvuritsvär!to swear

Examples

edit
 1. Det lät som en humla. It sounded like a bumblebee.
 2. Hon har burit upp dockan till övervåningen. She has carried the doll to the upper floor.
 3. Hon har förlåtit honom. She's forgiven him.
 4. Jens la sig i diskussionen. Jens interfered with the discussion.
 5. De ville inte vänta längre. They didn't want to wait any longer.
 6. Det innebär att du är skyldig mig en massa pengar! That means you owe me a lot of money!
 7. Listan bestod av saker som skulle inhandlas. The list consisted of items to be procured.
 8. Hon log åt alla vackra män. She smiled at all beautiful men.
 9. Vem har tillåtit dig att börja äta? Who has allowed you to start eating?
 10. Han har bara legat på soffan och inte gjort någonting. He has just lain on the sofa not doing anything.

Exercises

edit

Please translate into English.

 1. Hon förlät mig för mitt misstag.
 2. Lejonet röt när det kom förbi en zebra.
 3. Vem har lärt barnen att svära?
 4. Valpen har legat i sin korg hela dagen.
 5. De har farit iväg någonstans.

Please translate into Swedish.

 1. I flew to London.
 2. He has seen the snow man.
 3. They have found a treasure in the jungle.
 4. Your team won last time but this time we will beat you.
 5. Why are you sneaking around?