Swedish Language/Grammar Terminology


Examples

edit

Substantiv, verb, adjektiv och räkneord är olika ordklasser. Nouns, verbs, adjectives and numerals are different lexical categories.
Verbens böjning indelas i konjugationer. Verbs are split into conjugations according to their inflection patterns.
Nomen utgörs av substantiv, adjektiv, räkneord och paricip. The group of nomens consists of nouns, adjectives, numerals and participles.
Kasus är en grammatisk kategori för nomen som markerar dessas funktion i satsen. Case is a grammatical category for nomens which stresses their function in the clause.

Exercises

edit

Please translate into Swedish
1. How many nouns do you find in this sentence?
2. In French there are three regular conjugations.
3. I have found a spelling error in your text.
4. Please use more adjectives when writing this kind of text!
5. How do you pronounce this word?

Vocabulary

edit
ett adjektiv, flera adjektivan adjective
ett adverb, flera adverban adverb
ett bindestreck, flera bindestrecka hyphen (-)
ett citationstecken, flera citationsteckena quotation mark (")
en deklination, flera deklinationera declension
ett frågetecken, flera frågeteckena question mark
(en) grammatika question mark
ett kasus, flera kasusa grammatical case
ett komma, flera kommana comma
en konjugation, flera konjugationera conjugation
en mening, flera meningara sentence
ett ord, flera orda word
en ordklass, flera ordklassera lexical category, a part of speach
en parentes, flera parentesera parentheses
ett pronomen, flera (pronomen)/pronominaa pronoun
en prick, flera prickar (i-prick, ä-prickar, ö-prickar)a dot (on a dotted letter)
en punkt, flera punktera full stop (.)
ett räkneord, flera räkneorda numeral
ett semikolon, flera semikolona semicolon (;)
ett snabel-a, flera snabel-anan at sign (@)
att stavato spell
ett stavfela spelling error
ett substantiv, flera substantiva noun
ett tankstreck, flera tankstrecka dash
ett uttal, flera uttala pronounciation
ett utropstecken, flera utropsteckenan exclamation mark
ett verb, flera verba verb
en å-ring, flera å-ringarthe ring of the letter 'å'