Real polynomial/Odd degree/Zero/Exercise

Show that a real polynomial of odd degree has at least one real zero.