தமிழ் மொழித் துறை
The Tamil Language Department
திருவள்ளுவர் - Thiruvalluvar
திருவள்ளுவர் - Thiruvalluvar
நல்வரவு - Welcome

Learning Tamil

Welcome to Tamil language learning department. Here you will be introduced to one of the world's oldest, yet surviving, language the Tamil (தமிழ்).


Lessons

Tamil Level - 1 (Foundation)


Introduction

About Tamil
Tamil /ˈtæmɪl/ (தமிழ், tamiḻ, [t̪ɐmɨɻ]) is a Dravidian language spoken predominantly by Tamil people of South India and North-east Sri Lanka. It has official status in the Indian states of Tamil Nadu, Puducherry and Andaman and Nicobar Islands. Tamil is also a national language of Sri Lanka and an official language of Singapore. It is legalized as one of the languages of medium of education in Malaysia along with English, Malay and Mandarin. It is also chiefly spoken in the states of Kerala, Karnataka, Andhra Pradesh and Andaman and Nicobar Islands as one of the secondary languages. It is one of the 22 scheduled languages of India and was the first Indian language to be declared a classical language by the Government of India in 2004. Tamil is also spoken by significant minorities in Malaysia, Mauritius, Canada, South Africa, Fiji, Germany, Philippines, United States, Netherlands, Mauritius, Indonesia, and Réunion as well as emigrant communities around the world.
Tamil is one of the longest surviving classical languages in the world. It has been described as "the only language of contemporary India which is recognizably continuous with a classical past" and having "one of the richest literature in the world". Tamil literature has existed for over 2000 years. The earliest epigraphic records found on rock edicts and hero stones date from around the 5th century BC. The earliest period of Tamil literature, Sangam literature, is dated from ca. 300 BC – AD 300. Tamil language inscriptions written c. 1st century BC and 2nd century AD have been discovered in Egypt, Sri Lanka and Thailand. The two earliest manuscripts from India, to be acknowledged and registered by UNESCO Memory of the World register in 1997 and 2005 were in Tamil. More than 55% of the epigraphical inscriptions (about 55,000) found by the Archaeological Survey of India are in the Tamil language. It has the oldest extant literature amongst other Dravidian languages. The variety and quality of classical Tamil literature has led to its being described as "one of the great classical traditions and literature of the world". More about Tamil language in Wikipedia...

தமிழ் கற்பிக்க வாருங்கள்...

உங்களுக்குத் தமிழ் தெரியுமா? நீங்களும் இங்கு உதவலாம்!
இவ்வினிய மொழியை உலக மாந்தர் அனைவரும் எளிதாய், கட்டணமின்றி, தத்தமக்கு ஏதுவான விரைவிலும் அளவிலும் கற்க உதவும் வகையில் இங்கு பாடங்களை அமைப்பதே நோக்கம். தமிழ் தெரிந்தால் நீங்கள் கற்பித்து உதவலாம். இருக்கும் பாடங்களை தொகுத்து மேம்படுத்தியோ, விரிவாக்கியோ அல்லது புதிய பாடங்களை இணைத்தோ நீங்கள் உதவலாம். தெரிந்ததைக் கற்பிக்கலாம், அடிப்படைத் தகுதி என்று எதுவும் இல்லை. மேலும் உதவி வேண்டுமானால் இங்கே தெரியப்படுத்துங்கள். நன்றி...


List of Resource persons for this course


  • <உங்கள் பெயர்>

Learners' Corner

Add your name here
Do add your name here, if you are taking these courses (or have plans to do so in future.) This will help in initiating peer activities - which can really make your learning experience much more interesting and productive! Resource persons will also be able to get in touch with you and try orient the course design according to learners' needs.


List of Tamil Learners