Authors
A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y Z &

Rosen, Robert (1985). Anticipatory Systems, Pergamon Press.

Notes edit