English-Pinyin/Language

A language is a method of communication by speaking or writing.

Yuuyarn shih tongguoh shuohuah huoh shuxiee jihnxirng jiaoliur de fangfaa.