English-Pinyin/English

English is actually the common language in the world.

Yingyuu shirjih shahng shih shihjieh shahng de tongyohng yuuyarn.