English-Pinyin/Compare "A book I saw on the shelf" and "The book I gave you yesterday"

Compare "A book I saw on the shelf" and "The book I gave you yesterday".

Biijiaoh "woo zaih jiah'zi shahng kahndaoh de yi been shu" her "woo zuortian geei nii de nah been shu".