English-Pinyin/Common language

A common language is a language that is used between persons who have not the same mother tongue.

Gohngtorngyuu shih zaih muuyuu butorng de rern zhijian shiiyohng de yuuyarn.