English-Pinyin/A computer decides how to process information

A computer decides how to process information using a set of instructions it has, called a program.

Jìsuànjī juédìng rúhé shǐyòng tā suǒ jùyǒu de yī zǔ zhǐlìng lái chǔlǐ xìnxī, chengweir chéngxù.