English-Pinyin/A belief is a firm thought

A belief is a firm thought believing something is true, usually based on revelation.

xihnyaang shih yi zhoong jiandihng de xiaangfaa, rehnweir moou shihwuh shih zhenshir de, tongcharng shih jiyur qiishih.