English-Pinyin/A basic computer consists of three main parts

A basic computer consists of three main parts; input/output, processor and memory.

jibeen jihsuahnji your san geh zhuuyaoh buhfehn zuucherng; shuruh/shuchu, her chuuliiqih.