English-Chinese/Hanzi word segmentation

EnglishEdit

Although Hanzi represent single syllables, Chinese is a polysyllabic language. Spacing in Hanzi word segmentation is based on words but not single Hanzi.

HanziEdit

虽然 汉字 代表 单音节,但 汉语 是 一种 多音节 语言。汉字 词切分 的 间隔 是 基于 词语 而 不是 单个 汉字。

PinyinEdit

Suīrán Hànzì dàibiǎo dānyīnjié, dàn Hànyǔ shì yīzhǒng duōyīnjié yǔyán. Hànzì cíqiēfēn de jiàngé shì jīyú cíyǔ ér bùshì dāngè Hànzì.