English edit

Hanzi is a written form in Chinese language. Another Chinese written form is Pinyin.

Hanzi edit

汉字 是 中文 的 一种 书写 形式。另一种 中文 书写 形式 是 拼音。

Pinyin edit

Hànzì shì Zhōngwén de yīzhǒng shūxiě xíngshì. Lìngyīzhǒng Zhōngwén shūxiě xíngshì shì Pīnyīn.