English-Chinese/Hanzi

EnglishEdit

Hanzi is a written form in Chinese language. Another Chinese written form is Pinyin.

HanziEdit

汉字 是 中文 的 一种 书写 形式。另一种 中文 书写 形式 是 拼音。

PinyinEdit

Hànzì shì Zhōngwén de yīzhǒng shūxiě xíngshì. Lìngyīzhǒng Zhōngwén shūxiě xíngshì shì Pīnyīn.